UtbildningTraining

open-book-6Vi arrangerar seminarier i kvalitet- och projektledning, t.ex. hur man implementerar ett kvalitetssystem i verksamheten. Alla utbildare och kursledare har dokumenterad erfarenhet från ämnesområdet.

Utbildningen anpassas efter dina krav. Vid en personlig kontakt- ofta via ett besök på plats, diskuteras utbildningsmål och deltagarprofiler. AQPS utformar ett  förslag  som beskriver utbildningen och utbildningsledare tillsammans med deras bakgrund och erfarenhet.

Exempel på områden där vi bedriver utbildning

 • Kvalitetsledning (t.ex. för grupper ledare, chefer)
 • Allmänt Kvalitetssäkring / kvalitetskontroll / cGMP / GLP / GCP ( t.ex. utbildning inriktad på uppdatering och repetition.
 • GMP för analytiska laboratorier
 • Fokuserad utbildning i kvalitetssystem, t.ex. avvikelsehantering, riskhantering, valideringstekniker
 • Projektledning

För utformningen av en utbildning, vänligen kontakta oss via info@aqps.se och ge dina kontaktuppgifter och något om dina utbildningsbehov. Vi kommer sedan att kontakta dig för att sätta ihop ett förslag till utbildningsprogram.

open-book-6AQPS arrange training seminars in quality and project management for development & manufacturing pharmaceutical industry.

We customize the training in line with your needs. From your requirements and background of the participants, we will offer a training and expected outcome. Our tutors and course leaders have personal experience from the training area.

Example of areas where we conduct training

 • Quality management ( eg for site management groups)
 • General Quality Assurance/Quality Control/cGMP/GLP/GCP eg refresh training sessions.
 • GMP for Analytical Laboratories
 • Focused training in Quality Systems, eg Deviation handling (CAPA), Risk management, Validation techniques
 • Project management – new facilities (Process design, set up Project/Validation Master
 • Plans (VMP), User Requirement Specifications (URS), risk analysis

For design of training, please contact us via info@aqps.se and give your contact details and your training needs. We will then contact you to set up a proposal of a training program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *